V spoločnosti Art Relax s. r .o., ktorá prevádzkuje centrum Vitaja  si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na adresu: drahosova@vitaja.sk

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov: Art Relax s.r.o.
Sídlo: Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52 005 488
DIČ: 2120867441
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  Oddiel:Sro, Vl.č. 132146/B
Bankové spojenie: SK97 1100 0000 0029 4906 2792

(ďalej len „prevádzkovateľ.“)

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“).

 1. 1. Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné aj najmä preto, aby sme mohli:
 • poskytovať služby našim klientom;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Osobné údaje získané pri registrácii na našej webovej stránke na odber noviniek sú v prvom rade využívané na marketingové a reklamné účely a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami a vedenie záznamov. Tieto údaje môžu byť taktiež použité k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Len na základe Vášho súhlasu s poskytnutím týchto údajov Vám môžeme následne zasielať informačné marketingové materiály.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke sú v prvom rade využívané na komunikáciu medzi Vami a našou spoločnosťou a vedenia záznamov. Tieto údaje môžu byť taktiež použité k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Taktiež na základe Vášho súhlasu s poskytnutím týchto údajov Vám môžeme následne zasielať informačné, reklamné a marketingové materiály.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel  Právny základ podľa GDPR 
Poskytnutie objednanej služby Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm. b)

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi SR Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)
Marketingové účely Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov Oprávnený záujem nás, našich klientov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
 1. Aké osobné údaje od Vás zhromažďujeme?

Osobné údaje sa vzťahujú na akékoľvek faktické alebo osobné informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Pri registrácií vyplnením formulára na našej webovej stránke za účelom prihlásenia na odber a zasielanie informačných emailov z našej spoločnosti, zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko a emailová adresa. V prípade vyplnenia kontaktného formulára „Neváhajte nás kontaktovať“ zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko a emailovú adresu. V prípade vyplnenia kontaktného formulára na spätné kontaktovanie zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo.  Zároveň zbierame údaje z našej písomnej komunikácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

V ostatných prípadoch rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva vždy z konkrétnej poskytnutej služby a účelu, na ktorý boli poskytnuté a ide najmä aj o nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Osobné kontaktné údaje – v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa trvalého/ prechodného bydliska, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.
 • Zmluvné údaje – napríklad IČO, DIČ, DIČ DPH, obsah objednávky adresovanej našej spoločnosti alebo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, i rozsah poskytovaných služieb. (čas a cenu služieb)
 • Platobné údaje – ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb a produktov.
 • Poskytnuté služby a produkty – produkty a služby, IP adresa.
 1. Ako od Vás získavame osobné údaje?

Vaše údaje zbierame viacerými spôsobmi – pri registrácií, resp. vyplnením formulára na našej webovej stránke, prostredníctvom telefonátu, osobného rozhovoru, písomnej komunikácie, v súvislosti s poskytovaním našich služieb na základe objednávky alebo zmluvy.

Informácie sú získané teda priamo od dotknutej osoby alebo tretích osôb, ktoré nám poskytnú údaje o dotknutej osobe, napr. zákonný zástupca, splnomocnená osoba.

Spracovávame tiež údaje získané z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, teda iných verejných alebo zákonných zdrojov, a to aj v prípade ak nie ste našim klientom. Ich spracovanie taktiež podlieha ustanoveniam GPDR.

V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie určitých osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby.

 1. Ako môžete zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť svoje osobné údaje?

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať na základe žiadosti odoslanej našej spoločnosti písomne alebo emailom. Zároveň máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov formou žiadosti odoslanej našej spoločnosti písomne alebo emailom. Na Vašu žiadosť budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Art Relax s. r. o. ich nebude ďalej spracovávať.

 1. Strany, ktoré môžu mať prístup k Vašim údajom:

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. Zdieľať Vaše údaje s tretími stranami môžeme napríklad za nasledovných okolností:

Spoločnosť môže poskytnúť Vaše údaje aj ďalším príjemcom – sprostredkovateľom. Na tento účel má spoločnosť so sprostredkovateľmi uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi alebo klientmi, štátnymi orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi, ak si to vyžaduje zákon.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ICF (International Coach Federation) v prípade auditu spoločnosti alebo v prípade požiadavky ICF na preukázanie počtu klientov a odkoučovaných hodín.

Do akých krajín prenášame osobné údaje?

Art Relax s.r.o. zaobchádza s Vašimi údajmi hlavne v rámci EU/EHP, ale v určitých prípadoch môžeme spolupracovať so spoločnosťami mimo EU/EHP. Keď presúvame Vaše údaje mimo EU/EHP robíme tak len v tom prípade, ak máme podporu na presun v súlade s podkladmi podľa EU direktívy o ochrane údajov (GDPR).

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

 1. Uchovávanie osobných údajov

Informácie o Vás budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli informácie získané. Po naplnení účelov budú informácie vymazané. Doba uchovávanie informácií môže byť rozdielna od účelu, pre ktorý boli získané. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch máme aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové alebo účtovné účely.

 1. Máte má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Môže tak urobiť poštou alebo e-mailom na adrese drahosova@vitaja.sk. Odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho odvolaniu. Vaše údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie.

V ostatných prípadoch máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

– údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

– namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketing,

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

 1. Pokiaľ ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely, môžu mať k vašim osobným údajom prístup aj niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracúvajú. V súčasnosti medzi nich patrí MailChimp / The Rocket Science Group LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. Môže tak dochádzať k prenosu do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s nami a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany.
 2. Môžete si písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.